Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: jūlijs, 2012

Gatavs ābols jānoplūc

Pašvald ī bu p ā rvald ī bas reformas ir k ā  sen nobriedis, nogatavojies  ā bols, kas, laikus no koka nenov ā kts, mait ā jas un p ū st, puvi izplatot sev apk ā rt. Reform ā m ir j ā notiek tr ī s virzienos – ierobe ž ojumi deput ā tiem ie ņ emt amatus izpildvar ā , deput ā tu skaita samazin ā šana, pašvald ī bas deput ā tu darba profesionaliz ā cija. Pašvald ī bu p ā rvald ī bas reformas, ko rosina vides aizsardz ī bas un re ģ ion ā l ā s att ī st ī bas ministrs ministrs Edmunds Spr ū d ž s un kas vair ā kas reizes apspriestas Saeim ā , nav ne nelaik ā  pieteiktas, ne k ā da no re ģ ioniem t ā lu st ā voša r ī dzinieka galv ā  izaukl ē tas. T ā s ir veidotas k ā  konkr ē ta atbilde reformu piepras ī jumam no paš ā m pašvald ī b ā m. Pret š ī m reform ā m izskan asi protesti, bet, p ē d ē j ā  pusgad ā  t ā s apsprie ž ot, esmu sapratusi, ka protest ē t ā ji ir skaitlisk ā  maz ā kum ā , tom ē r to balsis ir ska ļā kas. Š ī  gada maija s ā kum ā  veicu novada domju priekšs